ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student agriculturae ; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis peles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proellis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur.
Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt
Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora fessa standi, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α) Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσμα
( 40 μονάδες)

Β) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους
Germanorum: αφαιρετική πληθυντικού
Venationibus: ονομαστική ενικού
Studiis: γενική ενικού
Lacte: ονομαστική ενικού
Magistratus: δοτική πληθυντικού
Frugalitate: αιτιατική ενικού
Dies: γενική πληθυντικού
Paupertatem: ονομαστική ενικού
Divitias: αφαιρετική πληθυντικού
Samnites: γενική πληθυντικού
More: ονομαστική ενικού
Filiae: δοτική πληθυντικού.
( 12 μονάδες)

Β2)
Consistit: β΄ενικό οριστικής παρακειμένου
Creantur: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή
utebatur: α΄πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
contemnere: μετοχή μέλλοντα στη γενική πληθυντικού του θηλυκού
posset: α΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
assidentem: o ίδιος τύπος στο μέλλοντα
mirati sunt: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα
fecit: γ΄πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
persedebat: δοτική γερουνδίου
congruens: γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα
fessa: α΄πληθυντικό αριστικής ενεστώτα
(11 μονάδες)
Β3)
Saepe: να γράψετε όλους τους βαθμούς του επιρρήματος
Frigidissimis: να γράψετε την αφαιρετική ενικού στο συγκριτικό του θηλυκού,
τη δοτική πληθυντικού στο συγκριτικό του αρσενικού και τη γενική πληθυντικού στον υπερθετικό
του ουδετέρου.
Aliqua vox: να γράψετε τη δοτική πληθυντικού της συνεκφοράς
(7 μονάδες)

Γ1)
Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι
(6 μονάδες)

Γ2)
Να αναγνωρίσετε αναλυτικά τις εξής δευετερεύουσες
Cum civitas bellum gerit
Dum aliqua vox proposito audiretur
(10 μονάδες)

Γ3)
Congruens: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη πρόταση
( 4 μονάδες)

Spectandum: να δηλώσετε το σκοπό με τελική πρόταση και με εμπρόθετη γενική γερουνδίου
(4 μονάδες)

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen:
Να συμπτύξετε τη δευετερεύουσα πρόταση της περιόδου σε μετοχική.
( 6 μονάδες)
Fortunate!!!

 

Καθηγητής: Βαγγέλης Σερμπέτης