Αρχική ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Προτεινόμενο θέμα Λατινικών Γ΄ Λυκείου

Προτεινόμενο θέμα Λατινικών Γ΄ Λυκείου

1352
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΥΛΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Nescioenimquispossitdiligereeum,quemmetuat ,auteum, a quo se metuiputet. Colunturtamensimulationedumtaxat ad tempus.Quodsiforte ,ut fit plerumque, ceciderunt, tam intellegitur, quam fuerintinopesamicorum.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  2

Tum cuidam ex equitibusGallispersuadetut ad Ciceronemepistulamdeferat. Curat  etprovidet ne, interceptaepistula , nostra consiliaabhostibuscognoscantur. Quam ob rem epistulamconscriptamGraecislitterismittit.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Να αποδοθούν τα παραπάνω χωρία στα νέα ελληνικά. (40 )
 2. ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΙΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

Simulatione: γενική πληθυντικου

Tempus: αιτιατική πληθυντικού

Amicorum: κλητική ενικού

Cuidam: αιτιατική ενικού αρσενικού

Equitibus: αφαιρετική ενικού

Epistulam: γενική πληθυντικού

Consilia: αιτιατική ενικού

Hostibus: αιτιατικη πληθυντικού

Rem: δοτική ενικού

Litteris:αιτιατική πληθυντικού

 

(10)

 1. ΑΣΚΗΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ

Possit: β ενικο οριστικής ενεστώτα

Diligere: β ενικό προστακτικής ενεστώτα μέσης φωνής

Metui: γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκουιδιας φωνής

Coluntur: β ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Fit: β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα της αλλης φωνής

Ceciderunt: αιτιατική ενικού γερουνδιακού στο ουδέτερο

Intellegitur: γ ενικό οριστικής ενεστώτα άλλης φωνής

Intercepta: απαρέμφατο παρακειμένου ίδιας φωνής

Mittit: γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου άλλης φωνής

Cognoscantur: γερούνδιο (όλοι οι τύποι)

(13)

 

 1. Deferat: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό και γ πληθυντικό ενεστώτα και παρακειμένου και στις δύο φωνές

(5)

 1. quis: Να κλιθεί στο αρσενικό γένος (2)
 2. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις στα παραπάνω χωρία                                                           (5)
 3. quispossiteum”, “ utaddeferat”: Να γίνει πλήρης αναγνώριση (εισαγωγή, εκφορά , συντακτικός ρόλος) στις παραπάνω προτάσεις (10)
 4. 8. intercepta: Να τραπεί σε ισοδύναμη πρόταση (5)
 5. 9. nenostraconsiliaabhostibuscognoscantur: Να μετατραπεί σε ενεργητική σύνταξη (2)
 6. 10. exequitibus: Να αποδοθεί με ισοδύναμο τρόπο (3)
 7. Να βρεθεί και να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου 1 και να τραπεί σε όλα τα λοιπά είδη υποθετικού λόγου

(5)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ