Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Η εξέταση στο μάθημα των Αρχαίων σε Α΄ και Β΄Λυκείου (Δείτε το...

Η εξέταση στο μάθημα των Αρχαίων σε Α΄ και Β΄Λυκείου (Δείτε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα)

623
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

       ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του ν. 2525/ 1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ- παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και της παρ. 12 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 περ. στ του ν. 1566/ 1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

 • Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α υποπερίπτωση ββ του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε τελικά με την παρ.1 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • Την με αριθμ. 42/20-10-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι- ατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα- τικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την με αριθμό 1/2017 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε τις διατάξεις του π.δ/τος 46/2016 “Αξι- ολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74), ως ακολούθως:

 1. Οι περ. Ι, II και III της Ενότητας Α της παρ. 2 του άρ- θρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο:

α) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτό- τυπο, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή,

β) απόσπασμα κείμενου, διδαγμένου από μετάφραση, και ζητείται από αυτούς:

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του πρωτότυπου κειμένου οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων.

β) να απαντήσουν σε:

 1. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να ανα- φέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοι- νωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, και η τρίτη στο τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό με το παραπά- νω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα.
 2. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που ανα- φέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαί- ας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ..
 • μία (1) ερώτηση γραμματικής .
 1. μία (1) ερώτηση συντακτικού.
 2. μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) που αναφέρε- ται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγρα- φέα ή στο έργο του.

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «iii», «iv» και «ν» μπο- ρεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα.

Η ερώτηση υπό το στοιχείο «ν» τίθεται προαιρετικά από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και καθεμιά από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (10) μο- νάδες. Σε περίπτωση που δεν τίθεται η ερώτηση υπό το στοιχείο «ν», τότε οι 10 μονάδες της επιμερίζονται από 5 μονάδες σε καθεμία από τις δύο ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα, οι οποίες πλέον βαθμολογούνται με 15 μονάδες.

 

172                                                                          ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 15/10.02.2017

 

 

 

 1. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσ- σα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα διδαγμένου από το πρω- τότυπο κειμένου, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται από αυτούς:

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων .

β) να απαντήσουν σε τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα και επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτή- ρα των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα και η τρίτη σε απόσπασμα διδαγμένου από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα, για τις απαιτήσεις της οποίας δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο το εν λόγω απόσπασμα ·

γ) να απαντήσουν επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου σε:

 1. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύν- θετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ.
 2. μία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτή- ρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά θέματα, λεξικογραμ- ματικά φαινόμενα, δομή του κειμένου) προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργία συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του ποιητή

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία γ «i», «ii» μπορεί να ανα- λύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτή- ματα.

δ) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου (σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του. Η ερώτηση αυτή τίθεται προαιρετικά από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, καθεμιά από τις τρεις (3) ερμηνευτικές ερωτήσεις με δέκα

(10) μονάδες, καθεμιά από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία γ, «i» και γ, «ii» με 15 μονάδες, και η ερώτηση (δ) με 10 μο- νάδες. Σε περίπτωση που δεν τίθεται η ερώτηση υπό το στοιχείο «δ», τότε οι 10 μονάδες της επιμερίζονται από 5 μονάδες σε καθεμία από τις δύο ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα, οι οποίες πλέον βαθμολογούνται με 15 μονάδες.

 • Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσ- σα και Γραμματεία της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυ- κείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) δίδεται σε φωτοαντίγραφο:
 1. Απόσπασμα διδαγμένου κειμένου από το πρωτό- τυπο, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται από τους μαθητές:

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του 8-10 στίχων ·

 

β) να απαντήσουν επί του κειμένου αυτού σε:

 1. δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να ανα- φέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοι- νωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή και σύνθεση του κειμένου, στην παρουσίαση και αξιολόγηση επιχειρημάτων, σε υφολο- γικά και αισθητικά θέματα κ.λπ.
 2. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύν- θετες, στο συσχετισμό λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.
 • μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου (σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) που αναφέρε- ται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγρα- φέα ή στο έργο του. Η ερώτηση αυτή τίθεται προαιρετικά από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.
 1. Απόσπασμα αδίδακτου πεζού κειμένου της αττικής διαλέκτου από το πρωτότυπο, 10-12 στίχων στερεότυ- πης έκδοσης, με νοηματική συνοχή, στο οποίο προτάσ- σεται σύντομο κείμενο 3-4 στίχων, εισαγωγικού -επεξη- γηματικού για τον μαθητή- χαρακτήρα, και ζητείται από τους μαθητές:

α) να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ·

β) να απαντήσουν επί του κειμένου αυτού σε:

 1. μία (1) ερώτηση γραμματικής
 2. μία (1) ερώτηση συντακτικού
 • μία (1) ερώτηση κατανόησης

Καθεμία από τις ερωτήσεις γραμματικής και συντακτι- κού, υπό τα στοιχεία 2, β, i και ii, μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα.

Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογεί- ται με δέκα (10) μονάδες, η μετάφραση του αδίδακτου με είκοσι (20) και καθεμία από τις επτά (7) συνολικά ερωτήσεις του διδαγμένου και του αδίδακτου κειμένου με δέκα (10) μονάδες. Σε περίπτωση που δεν τίθεται η ερώτηση υπό τα στοιχεία 1, β, iii, τότε οι 10 μονάδες της επιμερίζονται από 5 μονάδες σε καθεμία από τις δύο ερ- μηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο διδαγμένο δοθέν απόσπασμα, οι οποίες πλέον βαθμολογούνται με 15 μονάδες».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017 Ο  Πρόεδρος  της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΠΔ8_ΦΕΚ_15_Α_2017_ΤΡΟΠ_46_ΑΡΧΑΙΑ