Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Εκτός Πανελληνίων Εξετάσεων πλέον η εισαγωγή φοιτητών στα Μουσικά Τμήματα γνωστών Πανεπιστημίων

Εκτός Πανελληνίων Εξετάσεων πλέον η εισαγωγή φοιτητών στα Μουσικά Τμήματα γνωστών Πανεπιστημίων

368
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο τέλος του 2017, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπέβαλλαν από κοινού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόταση, ύστερα από την αναληφθείσα εκ μέρους του ΥΠΕΘ πρωτοβουλία για διευθέτηση του ζητήματος εισαγωγής φοιτητών στα δύο αυτά Τμήματα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν και της απαίτησης επιδόσεων σε ειδικά μαθήματα και δεξιότητες.

Η πρόταση αφορούσε, επί της αρχής, την απεξάρτηση των δύο Τμημάτων από το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανελλήνιες εξετάσεις), την κατοχύρωση των προσφερόμενων ανά Τμήμα ειδικεύσεων ανά κατεύθυνση σπουδών και την κατοχύρωση της διαδικασίας ένταξης των εισακτέων στις προσφερόμενες ανά Τμήμα ειδικεύσεις.

Η πρόταση αυτή είναι συμβατή, σε σχέση με τα εξεταστέα μαθήματα, με το υλικό που περιλαμβάνεται στη διδασκαλία της Μουσικής στη Γενική Μέση Εκπαίδευση και αυτονόητα είναι μέρος της ύλης των Μουσικών Σχολείων της χώρας.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη την πρόταση των πανεπιστημίων, η ρύθμιση ψηφίστηκε στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις”, . (σελ.19)

Ο νέος αυτός τρόπος εισαγωγικών εξετάσεων για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των δυο αυτών Πανεπιστημίων προγραμματίζεται να ισχύσει για τις αμέσως επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις (έτος 2019-2020).
Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του νέου συστήματος εισαγωγής θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι  Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις θα διενεργούνται ετησίως στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, με την οργανωτική ευθύνη του ΥΠΕΘ και την ακαδημαϊκή ευθύνη των δύο Τμημάτων.
(ΣΗΜ. Στα υπόλοιπα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας, παραμένει σε ισχύ το υπάρχον σύστημα εισαγωγής).

Στον νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου και είναι πλέον σε ισχύ, αναφέρονται τα παρακάτω :

Άρθρο 19

Εισαγωγή σπουδαστών στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

1. Οι σπουδαστές των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας εισάγονται στα ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείµενα που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστηµα πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται ο βαθµός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθµός που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στο µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα».

2. Δικαίωµα συµµετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα, οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα, β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων, γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείµενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθµολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου Λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθµού στο µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειµένων στα οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος µε τις κατευθύνσεις των Τµηµάτων στις οποίες µπορεί να εισαχθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του οικείου Τµήµατος, µπορεί να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος και άλλα Τµήµατα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.

ΠΗΓΗ:

www.tar.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ