Αρχική Uncategorized ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ)

3456
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
στο κεφάλαιο “ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ”

όνομα: ……………………………………………………………

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να χαρακτηριστούν με Σ – Λ οι ακόλουθες προτάσεις.
Ένα σώμα εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h με οριζόντια αρχική ταχύτητα .
Η συνολική οριζόντια μετατόπιση s του σώματος:
α) είναι ανάλογη της αρχικής ταχύτητας .
β) είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας m του σώματος.
γ) είναι ανάλογη της ποσότητας .
δ) δεν εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η οριζόντια βολή.
ε) είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας m του σώματος.

Β. Να χαρακτηριστούν με Σ – Λ οι ακόλουθες προτάσεις.
Δύο σώματα (1) και (2) βρίσκονται στο ίδιο σημείο Α σε ύψος h από το έδαφος. Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα (1) εκτοξεύεται με οριζόντια ταχύτητα και το σώμα (2), την ίδια χρονική στιγμή, αφήνεται ελεύθερο. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
α) Το σώμα (2) φτάνει πρώτο στο έδαφος.
β) Το σώμα (1) φτάνει στο έδαφος με μεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά με το σώμα (2).
γ) Το διάστημα που διανύει το σώμα (1) είναι μεγαλύτερο από το διάστημα που διανύει το σώμα (2).
δ) Τα δύο σώματα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση.
ε) Οι τελικές ταχύτητες των δύο σωμάτων έχουν την ίδια διεύθυνση.

Γ. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της πρώτης στήλης με τις μονάδες τους στο S.I. στη δεύτερη στήλη.

μέγεθος μονάδα στο S.I.
συχνότητα f 1 rad/s
περίοδος Τ 1 m/s
γραμμική ταχύτητα u

γωνιακή ταχύτητα ω 1s
κεντρομόλος επιτάχυνση
1Hz
κεντρομόλος δύναμη
1 N

Δ. Να συμπληρωθούν τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις.
Η Ο.Κ.Κ. είναι μία ………………… κίνηση, δηλαδή μία κίνηση που επαναλαμβάνεται με πανομοιότυπο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου ένα κινητό που εκτελεί Ο.Κ.Κ. να διαγράψει μία πλήρη περιστροφή ονομάζεται ……………. και η μονάδα της στο S.I. είναι το ………. . Ως συχνότητα της Ο.Κ.Κ. ορίζεται το …………… του αριθμού των περιστροφών που έχει εκτελέσει το κινητό σε ορισμένο …………….. ………….. προς το ……………… ……………… αυτό και η μονάδα της συχνότητας στο S.I. είναι το ……….. . Τα μεγέθη f, T συνδέονται μέσω της σχέσης: ………………. και το γινόμενο τους ισούται πάντα με ………… .
Η γραμμική ταχύτητα ενός κινητού που εκτελεί κυκλική κίνηση είναι ………………….. στην τροχιά του κινητού στο σημείο όπου βρίσκεται κάθε χρονική στιγμή το κινητό. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας ενός κινητού που εκτελεί Ο.Κ.Κ υπολογίζεται από τη σχέση: …………….. και διατηρείται σταθερό.
Η γωνιακή ταχύτητα ενός κινητού που εκτελεί κυκλική κίνηση υπολογίζεται από τη σχέση: …………….. . Για ένα κινητό που εκτελεί Ο.Κ.Κ. το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας διατηρείται σταθερό με διεύθυνση ……………… στο ……………. της κυκλικής τροχιάς και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα ……………… ………….. .

Ε. Να χαρακτηριστούν με Σ – Λ οι ακόλουθες προτάσεις.
Ένας δίσκος ακτίνας r περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του.
α) Όλα τα σημεία του δίσκου εκτελούν Ο.Κ.Κ. με ίδια συχνότητα.
β) Τα σημεία της περιφέρεις του κύκλου έχουν μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα από τα εσωτερικά σημεία του δίσκου.
γ) Η γραμμική ταχύτητα των σημείων του δίσκου είναι ανάλογη της απόστασης τους από το κέντρο του.
δ) Τα σημεία του δίσκου που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο του έχουν μεγαλύτερη περίοδο.
ε) Τα σημεία του δίσκου δεν εμφανίζουν επιτάχυνση.

ΘΕΜΑ 2ο

Σε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Α. Δύο σώματα (1) και (2), που έχουν μάζες για τις οποίες ισχύει , εκτοξεύονται οριζόντια από το ίδιο ύψος h με αρχικές οριζόντιες ταχύτητες αντίστοιχα. Το σώμα (1) φτάνει στο έδαφος:
α) πριν το σώμα (2)
β) μετά το σώμα (2)
γ) ταυτόχρονα με το σώμα (2).

Β. Ένα σώμα εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h με αρχική οριζόντια ταχύτητα και φτάνει στο έδαφος έχοντας διανύσει συνολική οριζόντια απόσταση . Αν το ίδιο σώμα εκτοξευτεί οριζόντια από το ίδιο ύψος h με αρχική οριζόντια ταχύτητα τότε η συνολική οριζόντια μετατόπιση του ισούται με:
α)
β) 5
γ) 10 .

Γ. Ένα σώμα εκτελεί Ο.Κ.Κ. σταθερής ακτίνας r. Αν τετραπλασιαστεί το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος τότε το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου το σώμα να εκτελέσει μία πλήρη περιστροφή:
α) τετραπλασιάζεται
β) υποδιπλασιάζεται
γ) υποτετραπλασιάζεται.

ΘΕΜΑ 3ο

Ένα μικρό σώμα βάλλεται, τη χρονικό στιγμή t=0, με οριζόντια ταχύτητα μέτρου από ύψος h=100m.
α) Να εξηγήσετε ποια θα είναι η κίνηση του σώματος και να γραφούν οι εξισώσεις που την περιγράφουν.
β) Να υπολογιστεί το συνολικό χρονικό διάστημα που διαρκεί η κίνηση του σώματος.
γ) Να υπολογιστεί η συνολική οριζόντια απόσταση που διανύει το σώμα μέχρι να βρεθεί στο έδαφος (βεληνεκές).
δ) Για τη χρονική στιγμή :
i) να προσδιοριστεί η θέση του σώματος
ii) να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος
iii) να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος.

ΘΕΜΑ 4ο

Ένα μικρό σώμα μάζας m=0,1kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα μέτρου u και διαγράφει το μήκος s=0,4π m του ημικυκλίου της τροχιάς του σε χρονικό διάστημα Δt=0,25s. Να υπολογιστούν:
α) η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς
β) η συχνότητα f και η περίοδος T της κίνησης
γ) το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου το σώμα να εκτελέσει 3 πλήρεις περιστροφές.
δ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας ω του σώματος
ε) το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας u του σώματος
στ) η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο σώμα.
ζ) Να γίνει κατάλληλο σχήμα που να απεικονίζεται τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας ω, της γραμμικής ταχύτητας u και της κεντρομόλου δύναμης αν δίνεται ότι η φορά περιστροφής του σώματος είναι ωρολογιακή.

Δίνεται η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ