Αρχική Uncategorized ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1141
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Α1. Να αποδώσετε τα παρακάτω αποσπάσματα στα νέα ελληνικά
Α. Silius Italicus, poeta epicus, νir clarus erat. ΧVΙΙ (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis νitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius foνebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat pro templo habebat.
Β.In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus.
Γ. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet:«Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στα παρακάτω:
libri: ονομαστική ενικού
ingenium: γενική ενικού
magistrum: ονομαστική ενικού
templo: κλητική ενικού και πληθυντικού
suae: γενική ενικού και πληθυντικού του αρσενικού γένους στο β ́ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες
eum: δοτική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού ουδετέρου γένους
viri: ονομαστική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
civitate: ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού
mens: γενική πληθυντικού
vim: γενική και δοτική πληθυντικού
collibus: γενική ενικού

Β1β. illis locis: να κλιθεί η συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις στον αριθμό που βρίσκεται.

Β1γ. pulchri, tenerum: να γράψετε την ονομαστική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού των
επιθέτων και στα τρία γένη.

Β2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στα παρακάτω ρήματα:
tenebat: α’ ενικό οριστικής ενεστώτα και β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
iacebat: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα και γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
servant: το σουπίνο και το απαρέμφατο ενεστώτα
iubet: γ’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου
debetis: β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
audio: α’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και παρακειμένου
possunt: β’ ενικό οριστικής παρακειμένου

Β2β. admonet, iubet: να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων και να δηλώσετε τη συζυγία στην οποία ανήκουν.

Γ1α. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω τύπων:
puer: είναι ……………………………… στο …………………………………….
pro templo: είναι ……………………………… στο …………………………………….
boni: είναι ……………………………… στο …………………………………….
libenter: είναι ……………………………… στο …………………………………….
fundamentum: είναι ……………………………… στο …………………………………….
aequitatis: είναι ……………………………… στο …………………………………….
animus: είναι ……………………………… στο …………………………………….
in legibus: είναι ……………………………… στο …………………………………….
verbis: είναι ……………………………… στο …………………………………….
hostium: είναι ……………………………… στο …………………………………….

Γ1β. importare (Γ), esse (Γ): Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων, να δηλώσετε το υποκείμενό τους και να δικαιολογήσετε την πτώση του.
Γ2α.(Silius) monumentum eius pro templo habebat: να αντικαταστήσετε το eius με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus-a-um και να εντοπίσετε τη συντακτική και σημασιολογική διαφορά.

Γ2β. quam leges continent: να αναγνωριστεί το είδος της δευτερεύουσας πρότασης, να δικαιολογηθεί η έγκλισή της και να αναφερθεί η συντακτική της λειτουργία.

Γ2γ. nuntiant: να δηλώσετε την αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα με το ρήμα στον ενεστώτα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ