Αρχική Uncategorized Διαγώνισμα Αρχαίων Ομάδας Προσανατολισμού

Διαγώνισμα Αρχαίων Ομάδας Προσανατολισμού

2442
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90’)

Ονοματεπώνυμο μαθητή: ……………………………………………………………..
Ημερομηνία: 02/09/2017
Βαθμός: …………………………………………………………………………………….

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου, Α’, 43-45

καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἤδη τινῶν ἀπεψηφίσασθε ἀδικεῖν μὲν νομίσαντες, οἰόμενοι δ᾽ εἰς τὸ λοιπὸν χρησίμους ὑμῖν ἔσεσθαι. τίς οὖν ἐλπὶς ὑπὸ τούτου τι ἀγαθὸν πείσεσθαι τὴν πόλιν, ὃν ὑμεῖς, ὅτι μὲν οὐδενὸς ἄξιός ἐστιν, ἐπειδὰν ἀπολογῆται, εἴσεσθε, ὅτι δὲ πονηρός ἐστιν ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ᾔσθησθε; ἀλλὰ μὲν δὴ οὐδ᾽ ἂν ἐξελθὼν ἐκ τῆς πόλεως οὐδὲν δύναιτο κακὸν ὑμᾶς ἐργάσασθαι, δειλὸς ὢν καὶ πένης καὶ πράττειν ἀδύνατος καὶ τοῖς οἰκείοις διάφορος καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων μισούμενος. ὥστ᾽ οὐδὲ τούτων ἕνεκα αὐτὸν ἄξιον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον παράδειγμα ποιῆσαι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῖς τούτου φίλοις, οἳ τὰ μὲν προσταττόμενα ποιεῖν οὐκ ἐθέλουσι, τοιούτων δ᾽ ἔργων ἐπιθυμοῦσι, καὶ περὶ τῶν σφετέρων αὐτῶν κακῶς βουλευσάμενοι περὶ τῶν ὑμετέρων δημηγοροῦσιν.

Γ1. Να μεταφράσετε το κείμενο που σας δίνεται.
Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ἄνδρες δικασταί: τη δοτική ενικού αριθμού
τίς ἐλπὶς: την αιτιατική του ίδιου αριθμού
ἐξελθὼν: το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής του ίδιου χρόνου
πένης: τα άλλα γένη του επιθέτου στον ίδιο τύπο
πράττειν: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου α’
φυλάττεσθαι: το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής του παρακειμένου παθητικής φωνής
οἳ: τον ίδιο τύπο στο ουδέτερο γένος
δημηγοροῦσιν: το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται
Μονάδες 10

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: πείσεσθαι, πράττειν, τοῖς οἰκείοις, φυλάττεσθαι , αὐτῶν
Μονάδες 5

Γ3.β. ὅτι δὲ πονηρός ἐστιν ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ᾔσθησθε: Να αναγνωρίσετε την δευτερἐυουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, λειτουργία)
Μονάδες 6

Γ3.γ. ὥστ᾽ οὐδὲ τούτων ἕνεκα αὐτὸν ἄξιον φυλάττεσθαι: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 2) και να κάνετε συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων όρων (μονάδες 2).
Μονάδες 4

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!!!!!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ